Utworzona 1 stycznia 1994 r. Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką o charakterze naukowym, obejmującą kilka zabytkowych kolekcji książkowych powstałych w okresie od XVIII do XX w. Obok gromadzenia, ochrony i konserwacji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego, do jej głównych zadań należy tworzenie nowoczesnego warsztatu do badań regionalnych i bibliologicznych, a także inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowych w zakresie kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego. Jej celem jest również popularyzacja wiedzy o historii i kulturze Regionu.

          Za pośrednictwem niniejszego Informatora mogą Państwo poznać genezę Książnicy Cieszyńskiej, historię i zawartość poszczególnych wchodzących w jej skład kolekcji, status prawny i strukturę organizacyjną oraz działalność w dziedzinie ochrony, konserwacji, opracowania i udostępniania zbiorów. Znajdują się tu również podstawowe wiadomości o prowadzonych w Książnicy pracach dokumentacyjnych, zrealizowanych przez nią programach naukowych, publikacjach i wystawach. Informator dostarcza wiadomości także na temat planów związanych z remontem i adaptacją jej przyszłej siedziby. Kilkadziesiąt reprodukcji przedstawiających szczególnie interesujące druki i rękopisy ze zbiorów Książnicy przejrzeć można na stronie zatytułowanej Ilustracje. Z kolei wybór ważniejszej literatury poświęconej jej zbiorom i działalności zaprezentowany został na stronie pt. Bibliografia. Odrębną niejako część Informatora tworzą teksty dotyczące innych zlokalizowanych w Cieszynie bibliotek zabytkowych oraz artykuł omawiający stan i potrzeby badań nad księgozbiorami historycznymi z obszaru całego Śląska Cieszyńskiego.