STATUS PRAWNY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

          Zgodnie ze Statutem, nadanym na podstawie Uchwały nr LV/369/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 15 listopada 1993 r. z późn. zm. (zob.: Historia), Książnica Cieszyńska jest miejską instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. W 1998 r. jej zbiory zostały włączone do narodowego zasobu bibliotecznego. Rok później Minister Kultury i Sztuki wpisał Książnicę na listę bibliotek naukowych. Kierownictwo Książnicy sprawuje jednoosobowo dyrektor, powoływany przez Zarząd Miasta i przed nim odpowiedzialny. Do kompetencji dyrektora należy planowanie, koordynowanie i nadzorowanie całości prac Książnicy Cieszyńskiej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Struktura organizacyjna placówki ustalona została na podstawie Zarządzenia nr 1/94 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 31 stycznia 1994 r. i obejmuje pięć komórek. Dwie z nich, a mianowicie Sekcja Księgowo - Finansowa oraz Sekcja Administracyjno - Gospodarcza są odpowiedzialne za organizacyjną obsługę działań Książnicy, trzy pozostałe wykonują zadania merytoryczne (zob.: Działalność). Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów odpowiada za politykę gromadzenia i akcesję wszystkich kategorii zbiorów, a ponadto za inwentaryzowanie i opracowywanie druków zwartych i ciągłych z XIX i XX w. Do jego zadań należy również prowadzenie Czytelni Głównej i wypożyczalni międzybibliotecznej oraz upowszechnianie informacji o usługach oferowanych przez Książnicę. Z kolei na Dziale Zbiorów Specjalnych spoczywa odpowiedzialność za inwentaryzowanie, opracowywanie i udostępnianie starodruków, rękopisów, dokumentów życia społecznego, materiałów ikonograficznych i kartograficznych, muzykaliów oraz mikrofilmów. Oba Działy realizują zadania z zakresu informacji naukowej. Nad technicznym stanem zbiorów sprawuje pieczę Dział Ochrony i Konserwacji, który dba o zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych i biologiczno - chemicznych w magazynach, przeprowadza dezynsekcję i dezynfekcję poszczególnych partii zbiorów, wykonuje doraźne naprawy zniszczonych materiałów oraz przeprowadza kompleksową konserwację wybranych obiektów. Działalność naukową, wydawniczą i kulturalno - oświatową koordynuje bezpośrednio dyrektor Biblioteki, a podejmowane w tym zakresie zadania wykonują poszczególne Działy bądź wyznaczeni pracownicy, stosownie do swojego merytorycznego przygotowania. Taki podział kompetencji, jasno określający odpowiedzialność za realizację podstawowych celów Książnicy, a jednocześnie pozwalający w sposób elastyczny reagować na nowe wyzwania, dostosowany został do warunków, w jakich przyszło działac Bibliotece w pierwszym etapie jej rozwoju. Szczególne znaczenie ma tutaj szczupłość kadry (10 pracowników merytorycznych) oraz trudna sytuacja lokalowa: rozmieszczenie zbiorów i pracowni bibliotecznych w pięciu znacznie od siebie oddalonych punktach miasta (zob.: Siedziba).
          Organem doradczym dyrektora jest Rada Programowa, do której kompetencji należy opiniowanie merytorycznych oraz finansowych planów działania Książnicy, zajmowanie stanowiska we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących jej funkcjonowania, a także zgłaszanie własnych inicjatyw dotyczących zakresu działań Biblioteki. W skład Rady, oprócz reprezentantów lokalnych środowisk naukowych i kulturalnych, wchodzą: PhDr. Anež ka Bad'urová z Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, dr Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, mgr Hanna Łaskarzewska, kierownik Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej, dr hab. Andrzej Mężyński z Biblioteki Sejmowej w Warszawie, prof. dr hab. Jan Pirożyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Roman Sękowski, emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, prof. dr hab. Irena Socha z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Marian Zwiercan, wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej.
Struktura organizacyjna Książnicy Cieszyńskiej
Komórka organizacyjna Kierownik Adres
Dyrektor mgr Krzysztof Szelong 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 8513840
Sekcja Księgowo - Finansowa Zofia Grzybek 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 8513845
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza Karina Górniak 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 8513845
Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów mgr Małgorzata Szelong 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 8513841
Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów mgr Jarosław Brzeżycki 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 8513847,  8513848
Dział Zbiorów Specjalnych mgr Jolanta Sztuchlik 43 400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, tel. (0-33) 851 38 43